Napisz do nas

  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej: RODO na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 spełniając obowiązek informacyjny przedstawiam co poniżej:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HYDRA Grupa SBS J. Kłos Sp.k. (dalej: ADO lub administrator), ul. 9 Maja 83, 98-100 Łask; tel. 43 6762222; email: ochronadanych@hydra.com.pl;
  • podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenie usług), której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit b);
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lic c);
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – tj. zabezpieczenia roszczeń administratora wynikających z realizowanej na Pani/Pana rzecz umowy (art. 6 ust. 1 lit f);
  • zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. e i f RODO informuję, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom jak również innym kategoriom odbiorców (np. podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe, usługi informatyczne, kancelarii prawnej) a nadto informuję, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
  • dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przepisów podatkowych), a także przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń przez ADO;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; W przypadku takiej decyzji proszę o kontakt z administratorem danych: HYDRA Grupa SBS J. Kłos Sp.k., ul. 9 Maja 83, 98-100 Łask;
  • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem niezbędnym w zakresie wykonania umowy, a także jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa (np. podatkowego). Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania na Pani/Pana rzecz umowy przez ADO;
  • dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane;
  Hydra-Grupa SBS